МАГАДЛАЛГҮЙ I

Хэрэг явдал болох бодит боломж байхгүй: очих магадлалгүй (очих боломж хомс).

Ижил үг:

МАГАДЛАЛГҮЙ II