МАГАДЛАЛ

1. Тухайн хэрэг явдал болох бодит боломж: магадлал өндөртэй (хэрэг, үйл болох бодит боломж их), дэлгэрэнгүй...


2. Юмс үзэгдлийн оршин байхыг батлах буюу үгүйсгэж, эсвэл шинж чанарыг тодорхойлох сэтгэхүйн үйл явц.

магадлал өндөртэй хэрэг, үйл болох бодит боломж их
магадлал багасах тухайн үйл болох бодит боломж бага