МАГАДАЛШГҮЙ II

Үнэн мөнийг магадлах шаардлагагүй, хөдөлбөргүй үнэн.

Ижил үг:

МАГАДАЛШГҮЙ I