ЛАВ IV

Зөгий биеэсээ гаргаж үүр барих зүйл.

Ижил үг:

ЛАВ I

ЛАВ II

ЛАВ III

ЛАВ V:

ЛАВ VI: