КОММУНИЗМ

1. Эв хамт ёс; үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг өмчлөх нийгмийн өмч, ангийн мөлжлөг, үндэсний дарлалаас чөлөөлөгдсөн дэлгэрэнгүй...


2. Коммунист хэвшлийн дээд, хоёрдугаар шат: өөрийнхөө нэгдүгээр шат болох социализмаас ялгаатай нь ангигүй нийгэмтэй, “хүн бүр чадлынхаа хэрээр дэлгэрэнгүй...
3. Нийгмийн хөгжлийн бодит хуулиудыг танин мэдэхүй дээр үндэслэн К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Лениний бий болгосон пролетарийн хувьсгалын шинжлэх ухааны дэлгэрэнгүй...
хүй нэгдлийн коммунизм хүй нэгдлийн нийгмийн үеийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, хүнсний зүйлийг өмчлөх нийтийн өмчтэй ангит нийгмийн өмнөх үеийн нийгмийн байгуулал
цэргийн коммунизм октябрийн нийгэм журамт их хувьсгалын 1921 он хүртэлх, эхэн үеийн нэр
шинжлэх ухааны коммунизм марксизм-ленинизмийн бүрэлдэхүүн хэсэг, коммунист нийгэм-эдийн засгийн хэвшлийн бий болох хөгжих, үүргийн тухай шинжлэх ухаан