хүй нэгдлийн коммунизм
хүй нэгдлийн нийгмийн үеийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, хүнсний зүйлийг өмчлөх нийтийн өмчтэй ангит нийгмийн өмнөх үеийн нийгмийн байгуулал