КОМПАНИ

1. Хэсэг хүмүүс, нийгэмлэг, хоршоолол, эвсэл;


2. Үйлдвэр, худалдааны хувь нийлүүлсэн байгууллага: машины үйлдвэрийн компани (машин үйлдвэрлэлийн байгууллага), хувь дэлгэрэнгүй... (хувь нийлүүлсэн байгууллага), хувьцаат компани (хувь нийлүүлсэн компани);

3. [шилжсэн] Анд найз.

машины үйлдвэрийн компани машин үйлдвэрлэлийн байгууллага
хувь нийлүүлсэн компани хувь нийлүүлсэн байгууллага
хувьцаат компани хувь нийлүүлсэн компани