цэргийн коммунизм
октябрийн нийгэм журамт их хувьсгалын 1921 он хүртэлх, эхэн үеийн нэр