шинжлэх ухааны коммунизм
марксизм-ленинизмийн бүрэлдэхүүн хэсэг, коммунист нийгэм-эдийн засгийн хэвшлийн бий болох хөгжих, үүргийн тухай шинжлэх ухаан