КАМЕРТОН

Хөгжмийн хөгийг нийлүүлэх, дуу дуулах зэрэгт үндсэн хөг, дуу гаргах болд ац, сэрээ: хөглүүр.