КАНАТ

Төмөр татлага, төмөр аргамж: канат тасрах (татлага төмөр тасрах).