КАНЦЛЕР

1. Дээд түшмэл;


2. Ерөнхий сайд: Германы канцлер (Германы ерөнхий сайд).