КАПИТАЛИЗМ

Үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хувийн өмч, хөлсний хөдөлмөрт тулгуурласан нийгмийн байгуулал; хөрөнгөт ёс - Орост дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол., капитализмыг алгасах (феодализмаас социалист нийгэмд шилжин орох), капитализмын ерөнхий хямрал (хөрөнгөт нийгмийн ерөнхий хямрал).

капитализмыг алгасах феодализмаас социалист нийгэмд шилжин орох
капитализмын ерөнхий хямрал хөрөнгөт нийгмийн ерөнхий хямрал