КАНОНДОХ

Бичиг, зураг зэргийг хувилагч машинаар олшруулах, хувилах.