КАНТ

1. Эмжээр, хавчуурга, хавчаас;


2. Хүрээ, хөвөө, зах.