КАМПАНИЧЛАХ

1. Кампани байгуулах;


2. Найз нөхдийн ач буянаар ажлаа бүтээх.