КАМПАНИТ

Зохион байгуулалт бүхий, кампани бүхий: кампанит ажил (зохион байгуулалттай ажил).