ИНТЕГРАЛ
/ тоо /

Хариу ялгах үйлдлийн үр дүнд гарах болон хязгааргүй өчүүхэн хэмжээний нийлбэр гэж үзэх хэмжигдэхүүн.