ИНТЕРВЕНТ

Интервенцийн гишүүн, халдан түрэмгийлэл.