ЗАЛХААЛГАХ

1. Залхаан цээрлүүлэх үйлийг бусдаар хийлгэх;


2. Залхаагдах.