ЗАЛХААТАЙ

Түвэг ихтэй зовлон зүдүүртэй: залхаатай ажил (зовуурьтай ажил), залхаатай амьтан дэлгэрэнгүй...

залхаатай ажил зовуурьтай ажил
залхаатай амьтан зүдүүртэй амьтан