ЗАЛХААМЖ

Хүнд залхаал үзүүлэх хэмжээ, залхаах хүчирхийлэл: залхаамж үзэх (залхаал амсах), залхаамжаар дэлгэрэнгүй... (халгаах, залхаах хүчин зүйлээр бага).

залхаамж үзэх залхаал амсах
залхаамжаар барагтай халгаах, залхаах хүчин зүйлээр бага