залхаамжаар барагтай
халгаах, залхаах хүчин зүйлээр бага