ЗАЛТАСЛАХ

1. Залтас болгох;


2. Залтасыг цэвэрлэх.