ЗАЛУУЛАХ

1. Залуур бүхий унаа хэрэгслийг тодорхой чиглэлд явуулах, удирдан жолоодуулах: хөлгийн жолоог баруун тийш дэлгэрэнгүй... (хөлгийн жолоог баруун тийш эргүүлүүлэх, хөлгийн явах чигийг баруун тийш болгон өөрчлүүлэх);


2. Залах үйлд өртөх, залагдах.