ЗАЛРАХ I

1. Хүний ирэх очихыг хүндэтгэсэн үг: залран ирэх (морилон ирэх), залран очих дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Нас барах: тэнгэрт залрах (тэнгэрт халих, бурхан болох);
3. Суух, дэвших, эзлэн оршихын хүндэтгэл: хаан ширээнд залрах (хаан болох, хаанд өргөмжлөгдөх).

залран ирэх морилон ирэх
залран очих хүрэлцэн очих, морилон очих
тэнгэрт залрах тэнгэрт халих, бурхан болох
хаан ширээнд залрах хаан болох, хаанд өргөмжлөгдөх
Ижил үг:

ЗАЛРАХ II