ЗАЛРУУЛГА

1. Буруу ташаа бичсэн ярьсныг зөвтгөх, зөвтгөсөн явдал; үг үсгийн залруулга (үг үсгийн алдаа мадгийг дэлгэрэнгүй...


2. Хэвлэсэн нийтэлсэн зүйлд нэгэнт гарсан алдаа ташаарлыг залруулсан хуудас; залруулга хийх (алдаа мадгийг зөвшитгөсөн зүүлт тайлбар дэлгэрэнгүй...
үг үсгийн залруулга үг үсгийн алдаа мадгийг зөвшитгөсөн засвар
залруулга хийх алдаа мадгийг зөвшитгөсөн зүүлт тайлбар хийх
номын залруулга номын алдаа мадгийг залруулсан хавсралт