үг үсгийн залруулга
үг үсгийн алдаа мадгийг зөвшитгөсөн засвар