хаан ширээнд залрах
хаан болох, хаанд өргөмжлөгдөх