ЗАЛРУУЛАГЧ

Залруулах үйлийг үйлдэгч; хянан засварлагч.