ЗАГАЛАЙ
/ амьтан /

Янз байдал бүргэдтэй адил, өнгө бараан, цайруу ухаа зоотой, өдөнд нь өчүүхэн төдий бараан шивээтэй, урт зузаан дэлгэрэнгүй...