ЗАГАЛДАХ

1. Загал өнгөтэй болох;


2. Хир буртаг болох; халтайх.