зааз мал

өсгөх, үржүүлэх, ашиг шимийг хүртэх боломжгүй гэж үзэн сүргээс нь ялгасан муу мал