ЗААГДАХ

Заах үйлийг хүлээх: ажилд заагдах (ажилд тохоон томилогдох), нутаг заагдах (ялт дэлгэрэнгүй...

ажилд заагдах ажилд тохоон томилогдох
нутаг заагдах ялт хэргийн учир тодорхой нутагт суурьшуулах, цөлөгдөх
ял заагдах ял эдлэхээр шийтгүүлэх