ЗААГЛАГДАХ

Зааглах үйлд өртөн хуваагдах, ангилагдах.