нутаг заагдах
ялт хэргийн учир тодорхой нутагт суурьшуулах, цөлөгдөх