ЗА II

Шуугьсан чаргаг дуу: за за (бялзуухай зэрэг бяцхан шувуудын бачимдан дуугарах дуу), за дэлгэрэнгүй... (олон хүний шуугилдах дуу).

за за

бялзуухай зэрэг бяцхан шувуудын бачимдан дуугарах дуу

за зи олон хүний шуугилдах дуу
Ижил үг:

ЗА I