ЗААВАЛ

Зайлшгүй, албан журмаар, өөрийн дураар биш: заавал биелүүлэх (ямар ч учир гарсан гүйцэд биелүүлэх), дэлгэрэнгүй...


2. Эрх биш, магад, лавтайяа: заавал ирээрэй (ямар ч байсан ирээрэй), заавал очно (лавтайяа очно), заавал дэлгэрэнгүй... (эрх биш уулзана), заавал өгнө (баталгаатай өгнө) - Азаа үзэх юмгүй, чи минь заавал түрүүлнэ. С.Эрдэнэ. Хонгор зул.

заавал биелүүлэх

ямар ч учир гарсан гүйцэд биелүүлэх

заавал гүйцэтгэх

албан журмаар гүйцэтгэх

заавал сургах

зайлшгүй сургах

заавал ирээрэй

ямар ч байсан ирээрэй

заавал очно

лавтайяа очно

заавал уулзана

эрх биш уулзана

заавал өгнө

баталгаатай өгнө