ЖАРТГАЙХАН

Нэлээд жартгай: жартгайхан нүдтэй (нэлээд жартгар нүдтэй).