ЁСЖУУЛАХ

Улмаар ёстой болгох, зүй журмыг нь олуулах.