ЁСЛОЛТОЙ

Тусгай ёслол, үйлдэл бүхий - Хар мөрний жанжны дийлсэн цэргийг нийслэлд их сүртэй ёслолтойгоор оруулж... дэлгэрэнгүй...