ЁСЛУУЛАХ

1. Ёс үйлдүүлэх, ёс гүйцэтгүүлэх - Гэрийн тогосыг нь бүжгээр хүндэтгэн ёслуулахаар... Галидас. Үүлэн зардас;


2. Ёслогдох.