ЁСЛОЛТ I

1. Ёслох үйлийн үр дүнг заасан нэр: цэргийн ёслолт (цэргийн тогтсон мэндчилгээ, ёсолгоо) - Чиний дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Тусгай хүндэтгэлтэй үйл явдлыг тэмдэглэх байдал: ёслолт хийх (ёсолгоо хийх) - Ямар нэг хүндтэй дурсгалтай ажлыг тэмдэглэн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.

цэргийн ёслолт цэргийн тогтсон мэндчилгээ, ёсолгоо
ёслолт хийх ёслогоо хийх
Ижил үг:

ЁСЛОЛТ II