ЕГИПЕТ

Хойд Африкийн нэгэн улс; мисир: египет орон (Египетийн газар нутаг), египет үсгийн дэлгэрэнгүй... [хэл шинжлэл] (эртний шаантаг бичгийн хэлбэр).

египет орон Египетийн газар нутаг
египет үсгийн тиг эртний шаантаг бичгийн хэлбэр