ЕГӨМТГИЙ

Егөх нь олонтоо, байнга егдөг: егөмтгий хүн (байнга егж егөөдөж байдаг хүн).