ЕГӨМХИЙ

Тохуурхах дуртай, егөх зантай, егөхдөө гарамгай: егөмхий хөгшин (егөхдөө гаргуун хөгшин).