ЕГӨӨДӨЛТЭЙ

1. Егөөдөл бүхий, егөө бий: егөөдөлтэй байх (егөөдсөн санаа агуулагдах);


2. Егөөдөл ихтэй: егөөдөлтэй үг (егөөдөл ихтэй үг), егөөдөлтэй хэлэх (егөө утгаар хэлэх).

егөөдөлтэй байх егөөдсөн санаа агуулагдах
егөөдөлтэй үг егөөдөл ихтэй үг
егөөдөлтэй хэлэх егөө утгаар хэлэх