ЕГӨӨДӨМХИЙ

Егөөдөх дуртай, үргэлж егөөдөж байдаг: егөөдөмхий хөгшин (егөөдөх дуртай, юм л бол егөөдөн дэлгэрэнгүй...