ЕГӨӨДӨНГҮЙ

Егөөдсөн шинжтэй, егөөдсөн байдалтай: егөөдөнгүй харах (битүүхэн егөөдсөн байдалтай харах; егөөдсөн дэлгэрэнгүй...