ЕГӨГДӨХ

1. Бусдын егөө үгэнд дийлдэх;


2. Хүн, малын бие алгуур, аажимдаа доройтох: аян жинд бие егөгдөх (аян жинд бие алжаан ядрах), мал зуданд егөгдөх дэлгэрэнгүй...
аян жинд бие егөгдөх аян жинд бие алжаан ядрах
мал зудад егөгдөх мал зудад зутрах